Informacja RODO

Załącznik do zarządzenia Nr 86 z dnia 24 maja 2018r

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW ( na podstawie artykułu 13 RODO)

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma ES-MED s.c.

z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, ul. Sucharskiego 46 A .

 

Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu  Twoich danych osobowych przyjdź lub napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych, na adres :

Inspektor Ochrony Danych Osobowych pani Patrycja Powroziewicz

e-mail : iod@ochronatwoichdanych.pl, telefon  508 541 914

 

Skąd mamy Twoje dane ?

Otrzymaliśmy je od Ciebie lub Twoich bliskich podczas rejestracji oraz wizyt w Poradniach Specjalistycznych.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ES_MED s.c.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa (ustawa o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) i jest to konieczne do udzielania Tobie świadczeń medycznych tj, leczenia, wykonywania badań diagnostycznych czy konsultacji itp.

Do przetwarzania danych zawartych  w Twojej dokumentacji medycznej są upoważnione osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, m. in w zakresie rozliczeń i systemów informatycznych.

Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji także po Twojej śmierci. Twoje dane są monitorowane(teren poradni i parkingu objęty jest monitoringiem wizyjnym) w celu zapewnienia bezpieczeństwa  i ochrony mienia.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe ?

Podanie przez Ciebie danych osobowych i informacji w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń medycznych jest dobrowolne ale  jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam  tych danych, niestety  nie będziemy mogli udzielać  Tobie świadczeń zdrowotnych. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Twój stan  zdrowia nie pozwala na przekazanie nam wymaganych danych – wówczas zbierzemy je od Twoich bliskich lub świadków zdarzenia i poinformujemy Cię o tym jak tylko odzyskasz świadomość.

Wymagamy okazania przez Ciebie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego  Twoją tożsamość.

W dokumentacji medycznej musimy zamieścić co najmniej następujące informacje:

 • nazwisko i imię, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL lub – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku noworodka – numer PESEL matki a w przypadku małoletnich i ubezwłasnowolnionych nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 • Dane dotyczące przebytych chorób i leczenia oraz aktualnego stanu zdrowia

 

Jakie masz uprawnienia wobec ES-MEDu s.c. w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających  z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych , ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautymatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane ; nie możesz cofnąć swojej zgody na przetwarzane przez nas  dane do czasu zakończenia okresu przechowywania;zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie  z prawem;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a , aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony  lub dochodzenia rozszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione  podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Ponadto masz prawo do uzyskania potwierdzenia  czy przetwarzane są i w jakim zakresie Twoje dane osobowe oraz masz prawo dostępu do nich.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,

adres : Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego celu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/łaś.

 

 

Twoje dane osobowe udostępniamy:

 1. Tobie lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Ciebie.
 2. Po Twojej śmierci dokumentację medyczną udostępnimy osobie upoważnionej przez Ciebie za życia lub osobie, która w chwili Twojego zgonu była Twoim przedstawicielem ustawowym.
 3. Innym jednostkom zgonie z przepisami prawa

 

Informacje o zawartych umowach na udzielanie świadczeń medycznych oraz  wykaz jednostek, którym możemy zgodnie z prawem udostępnić dane, możesz uzyskać u inspektora ochrony danych.

 

Dokumentację medyczną udostępniamy :

do wglądu, na miejscu w przychodni ES-MED s.c.,ul. Sucharskiego 46 A, Nowy Sącz , lub przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

 

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • 20 lat dokumentację medyczną ( w tym 22 lat dokumentację dziecka leczonego do drugiego roku życia, 30 lat w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia)
 • 10 lat klisze RTG
 • 5 lat skierowania oraz zlecenia, (2 lata , w przypadku niezgłoszenia się pacjenta),

 

Po upływie ww. okresów firma ES-MED s.c. zniszczy Twoją dokumentację lub wyda , na wniosek Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez Ciebie upoważnionej.

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.